The Community Youth Club named 5E Yu Jiawei as the Outstanding Member for 2023, provided with an overseas exchange in Singapore”

Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College
Address: No. 1 Estate Secondary School Shek Wai Kok Estate Tsuen Wan
Tel: 24966000
Fax: 24158686
Powered by Friendly Portal System v10.32