4B Yu Ho Chun got 2021-22 Tsuen Wan District Outstanding Youth Volunteer Award

Category : General
Date : 2023-02-13 (Monday)
Nature : External
Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College
Address: No. 1 Estate Secondary School Shek Wai Kok Estate Tsuen Wan
Tel: 24966000
Fax: 24158686
Powered by Friendly Portal System v10.32